سال اول | زمستان 1395 | شماره دوم آرشیو

شناسنامه

فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران
فصلية طهران لدراسات السياسة الخارجية
The Tehran Foreign Policy Studies Quarterly

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
مدیرمسئول: احمد خزایی
سردبیر: حسین صفدری
معاون سردبیر: محمدمهدی شریعتمدار
اعضای تحریریه: دکتر محمد جمشیدی، دکتر رضاداد درویش، دکتر سعدالله زارعی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمد مرندی، دکتر تقی نادری
گروه مشاوران: دکتر حسین امیرعبداللهیان، دکتر احمدامیری‌مقدم، دکتر علاءالدین بروجردی، دکتر جمال شفیعی، دکتر علی فیاض، دکتر سیدمحمد میرمحمدی، دکتر ناصر هادیان
ویراستار: علی‌اکبر رنجبرکرمانی
مدیر هنری: محمدمهدی صنعتی
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز، پلاک 7
شماره تماس: 26705075 - 88545506

سخن سردبير

مدير مسئول
مـتـن کامل

مصاحبه اختصاصي با دکتر فؤاد معصوم رئيسجمهور عراق

حسين صفدري
مـتـن کامل

دکترين بازدارندگي مقاومت در مواجهه با برتري نظامي اسرائيل؛ نوآوري‌ها و پيروزيها

سرتيپ ستاد دکتر محمد حسن عباس

اهميت راهبردي پيروزيهاي ارتش سوريه در شرق حلب در نگاه دبير شوراي عالي امنيت ملي

حسين صفدري
مـتـن کامل

واکاوي تحولات يمن، تجاوز آمريکايي- سعودي و پيامدها

حسين اميرعبداللهيان

تحولات سياست خارجي آمريکا در بحران سوريه

مهدي هنرمندزاده

نشست تخصصي بيروت تحت عنوان انتخابات رياستجمهوري آمريکا؛ پيامها و پيامدها

گفتگو با کارشناسان

غرب آسيا در نگاه راهبردي اروپا

هادي سليمانپور

مناسبات جديد ترکيه-اسرائيل و تأثير آن بر مؤلفههاي امنيتي رژيم صهيونيستي

هادي محمدي