فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران

اشاره

بحران سياسي امنيتي جاري در غرب آسيا و تحولات راهبردي در اين منطقه و همچنين جايگاه تأثيرگذار و ممتاز جمهوري اسلامی ايران در تکوين جغرافياي سياسي و نظم جديد در منطقه، ذهن و انديشه همه فعالان سياست را، از سياستمدار تا نظريهپرداز سياسي و بلکه افکار عمومي را به خود مشغول ساخته است. بيراه نيست اگر ادعا شود که ايران، در دوران معاصر هيچگاه در جايگاهي به اين رفعت که متضمن شوکت و احتشام کشور در برابر ابرقدرتهاي جهاني و رقباي منطقهاي باشد، قرار نداشته است.

 پس از انقلاب اسلامي، کارآمدي و اقتدار نظام مردمسالار ديني مبتني بر مديريت فقيه حکيم الگوي افتخارآميزي را به نمايش گذاشته و خاطرههاي تلخ زبوني عصر قاجار و پهلوي را، که در حافظه تاريخي اين مرز و بوم بجاي مانده بود، به فراموشي سپرده و آزادي و استقلال را در ذهن و ضمير ملتهاي مسلمان منطقه به گوهري دستيافتني تبديل نموده است.

 ضرورت تبيين و تفسير رويدادها، مناسبات، جبههبنديها، جريانات و رازگشايي از پيچيدگي مؤلفههاي پنهان و آشکار معادلات منطقهاي و جهاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي را بر آن داشت که در اين برهه در کنار آثار و توليدات تاريخي خود، به مسائل روز ايران و جهان نيز بپردازد و با انتشار «فصلنامه مطالعات سياست خارجي تهران» به سردبيري حجتالاسلام و المسلمين حسين صفدري، کارشناس برجسته و صاحبنظر در امور منطقهاي، دريچهاي نو از تحليل راهبردي تحولات منطقه به روي مخاطبان بگشايد و از زواياي اين بحران و اهداف کارفرمايان و پيمانکاران پروژه خاورميانه بزرگ و جديد پردهبرداري نمايد.

 اميد داريم اين فصلنامه مورد توجه و حمايت پژوهشگران اين عرصه قرار گيرد و به سهم خويش پاسخگوي نيازهاي مخاطبان باشد.